2007
Quantensprung zum Quantencomputer Prof. Dr. Immanuel Bloch
2007
Der neue Geschichtsblick Prof. Dr. Sebastian Conrad
2007
Großes Kino aus der Zelle Prof. Dr. Patrick Cramer
2007
Mit Fairness zum Erfolg Prof. Dr. Axel Ockenfels